Bereikbaarheid en parkeren

Of het nu gaat om winkelend publiek, toeristen of mensen die in de binnenstad werken. Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een economisch vitale en aantrekkelijke binnenstad. Maar 2020 stond, vanwege de Coronamaatregelen, ook in het teken van het spreiden van bezoekers aan de stad en het voorkomen van drukte en piekmomenten.

In 2020 hebben wij enkele bijeenkomsten van de werkgroep Parkeren en Bereikbaarheid georganiseerd. Hierin zijn ondernemers en bewoners vertegenwoordigd, waarmee wij samenwerken aan een goed bereikbare binnenstad. Wij onderhielden contact met betrokken beleidsambtenaren van de gemeente, die op verzoek aansloot bij de werkgroepbijeenkomsten en met werkgroepleden de stad ingingen voor het signaleren van knel- en verbeterpunten.

NX-483_Parkeergarage-Rozet_voorgevel_small

Binnenstad binnen bereik

De 5 opgaven uit de nota ‘De Arnhemse binnenstad binnen bereik’ (november 2017) zijn de basis voor onze gezamenlijke plannen en onderbouwing van benodigde budgetten:

  1. Stimuleren duurzame mobiliteit (duurzaam bereikbaar)
  2. Beter benutten verkeersruimte en parkeren
  3. Vindbaarheid stallingen en parkeergarages verbeteren
  4. Verbeteren leefbaarheid binnenstad en ruimtelijke kwaliteit
  5. Ruimte bieden aan stedelijke en economische ontwikkeling en transformatie
Rapportage

Voortgangsrapportage

Samen met de gemeente en de werkgroep hebben wij de uitvoering van de nota ‘De Arnhemse binnenstad binnen bereik’ vastgelegd in de jaarlijkse ‘Voortgangsrapportage De Arnhemse binnenstad binnen bereik’. Hierin staan de projecten en activiteiten beschreven, die we in de periode tot en met 2022 willen uitwerken en uitvoeren. Voor de financiering van het pakket van maatregelen is door de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld van 5 x € 200.000 (o.a. voor pilots en maatregelen parkeren) en € 175.000 voor maatregelen voor fiets, ov of stadsdistributie.

Peter-Struycken-Blauwe-Golven-Arnhem_small

Met onze inbreng werden circa 80 extra straatparkeerplaatsen toegevoegd in het plangebied Blauwe Golven/Groene Corridor. Bij behoud van het parkeren op de Blauwe Golven betekent dit 80 extra plaatsen op/rond het Roermondsplein. Bij invoering van het plan Groene Corridor betekent dit een parkeerdek en straatparkeerplaatsen met een capaciteit van in totaal circa 280 plaatsen.

Stadsdistributie

Door de Coronacrisis hebben wij het thema ‘stadsdistributie’ in 2020 anders ingevuld dan oorspronkelijk de bedoeling was. In plaats van ‘minder verkeersbewegingen in de stad’ was het doel in 2020 vooral gericht op goederen naar de consument brengen via een gratis bezorgservice. Dit om acuut de lokale ondernemers te ondersteunen om toch bestellingen bij klanten te krijgen. In de loop van 2020 hebben wij binnen de werkgroep Parkeren en Bereikbaarheid ons vizier weer meer kunnen richten op schonere en minder verkeersbewegingen in de binnenstad. Wij hebben de gemeente aangestuurd op flankerend beleid en bijvoorbeeld kritischer te kijken naar ontheffingen, niet alleen voor leveranciers maar ook voor de ondernemers in de binnenstad. Zo willen wij gebruikmaking van een schoner, duurzamer stadsdistributienetwerk, met gebruikmaking van HUB’s rond de binnenstad (verzamelpunten voor goederen), ondersteunen.

Flitsparkeren

In 2020 hebben wij ons eerdere voorstel voor de inrichting van zogenaamde ‘flitsparkeerplekken’ uitgewerkt in een pilot. Met medewerking van de gemeente startte op 1 september een proef met  21 'Shop&Go'-parkeerplaatsen op 6 locaties in de binnenstad. Op zo'n parkeerplaats mag je maximaal een half uur parkeren voor een korte boodschap. De Shop&Go-plaatsen zijn herkenbaar aan een speciaal Shop&Go-logo. De ondernemers in de binnenstad kregen flyers die ze aan hun klanten konden geven om hen te attenderen op de mogelijkheid om hun bestelling snel op halen. De proef duurt ruim een jaar en wordt vervolgens geëvalueerd.