Organisatie

Met een bestuur, regieteam en afvaardiging van meer dan 100 mensen uit de achterban van de samenwerkende partijen, veelal actief in één van onze werkgroepen, werken we continu aan een florerende Arnhemse binnenstad.

Platform Binnenstad Arnhem (PBA) is een collectief van

 • Ondernemers Kontakt Arnhem
 • vereniging City Centrum Arnhem
 • Groot Winkel Bedrijven Arnhem
 • Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem
 • Hotel Overleg Regio Arnhem
 • Cultuur Netwerk Arnhem
 • Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem

in nauwe samenwerking met:

 • Stichting Ondernemers Fonds Arnhem
 • gemeente Arnhem
 • bewonersplatform Arnhem6811
 • DOCKS Modekwartier
 • stichting Verenigde Ondernemers Spijkerkwartier
 • Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen

IJzersterk fundament

We hebben vanaf de start in 2015 getoond dat samenwerking loont. Het leidt tot mooiere plannen, de samenwerking met de gemeente verloopt beter en het scheelt tijd en inspanning voor alle partijen die zich vertegenwoordigd zien binnen PBA. Met behoud en erkenning van ieders eigen verantwoordelijkheid werken we in gezamenlijkheid aan het voeren van de regie op de doelstellingen en de uitvoeringskracht door de inzet van het regieteam van PBA.

In 2020 hielp dit ijzersterke fundament ons om snel en slagvaardig te acteren op hetgeen de Coronacrisis teweeg bracht en de gevolgen voor ondernemers en bezoekers aan de binnenstad. Dat viel niet alleen de lokale en regionale pers op. Ook landelijke nieuwszenders wisten Arnhem geregeld te vinden voor een interview en sfeerreportages rond de Coronamaatregelen.

coronashirts_winkelstraten_small

Place-to-meet

In 2020 gingen we van start met de uitvoering van ons vastgestelde ondernemingsplan 2020-2024 ‘Van place-to-buy naar place-to-meet’, op basis van het vernieuwde samenwerkingsconvenant voor 2020-2024. Dit vernieuwde convenant herijkt onze gezamenlijke doelstelling, vorm van samenwerking, ons (kern)takenpakket en financiering daarvan. Het vormt het kader voor onze jaarlijkse Uitvoeringsagenda waarmee onze uitvoeringsorganisatie aan de slag gaat.

In ons ondernemingsplan hebben wij een aantal opgaven voor ogen, die wij samen met de gemeente Arnhem hebben benoemd voor de komende jaren:

 1. Benadrukken en vieren van de reeds bestaande kwaliteiten van onze stad;
 2. Retail positioneren als vraagstuk voor ondernemers, overheid en onderwijs om gezamenlijk de benodigde transitie vorm te geven;
 3. De ruimtelijke en openbare kwaliteit benadrukken als randvoorwaarde voor een aantrekkelijke, gastvrije binnenstad;
 4. De koers bepalen voor een bereikbare Arnhemse binnenstad voor álle modaliteiten.

Door de Coronacrisis hebben wij in het vroege voorjaar van 2020 het roer enigszins om moeten gooien, om te reageren op directe behoeften en hulpvragen van ondernemers en het versneld in gang zetten van de transitie naar de ‘place-to-meet’ en herstel van de binnenstad, zoals wij en onze stakeholders voor ogen hebben. Binnen bestuur, regieteam en werkgroepen werd snel geschakeld om ons beoogde uitvoeringsprogramma aan te vullen met directe steunacties, campagnes en projecten in teken van de Coronacrisis en veiligheidsmaatregelen. Deze flexibiliteit en anticiperingsvermogen zijn mogelijk dankzij onze effectieve organisatie-infrastructuur.

Afscheid-Hans-Robert_small

Samenstelling bestuur PBA in 2020

 • Gerard Velthuizen – voorzitter
 • Hans-Robert van der Doe (OKA) - vice-voorzitter (tot november 2020)
 • Hester van den Heuvel (OKA)
 • Jan van Hooijdonk (KHN) - penningmeester
 • Robin Hartogh Heys van de Lier (VECA; tot juli 2020)
 • Stefan van Aarle (VECA)
 • Veronique Gallé (CCA)
 • Lammert de Vries (HORA)
 • Hans Verbugt (CNA)
Afscheid-Karin-Jellema_small
pand_pba_2019_small

Regieteam

Het regieteam is de uitvoeringsorganisatie voor PBA. De verschillende domeinen zijn ondergebracht bij de teamleden, die de samenspraak met de werkgroepen organiseren, daar ook de input voor uitvoeringsplannen ophalen en feedback stimuleren. In het voorjaar van 2020 nam Karin Jellema afscheid van het regieteam. Karin was vanaf de oprichting van PBA betrokken als ‘verbinder’ en o.a. coördinator van het meerjarig programma ‘Gastvrije binnenstad’. Haar taken zijn binnen het team verdeeld.

Het regieteam heeft het voormalige Historisch museum aan de Bovenbeekstraat 21, het ‘Binnenstadhuis’, als uitvalbasis. Het Binnenstadhuis biedt naast werkruimte ook plaats aan de bestuursvergaderingen, werkgroepoverleggen en bijeenkomsten met de binnenstadondernemers, uiteraard voor zover deze fysiek mogelijk zijn binnen de Corona-veiligheidsadviezen. Ook Citymarketing Arnhem is gehuisvest in het Binnenstadhuis, wat de ‘korte lijnen’ met betrekking tot een florerende en bruisende binnenstad versterkt en er nóg meer gezamenlijk opgetrokken kan worden tussen de citymarketing van Arnhem en de ontwikkeling en promotie van de binnenstad.

Thematische werkgroepen

De thematisch ingedeelde werkgroepen kwamen in 2020 gemiddeld vier keer per jaar bijeen om de voortgang en bijstellingen op onze uitvoeringsagenda te bespreken. Het regieteam bereidt de bijeenkomst voor door een agenda en een rapportage over de voortgang. Hierin worden de stakeholders, en op een aantal thema’s met name de bestuursadviseurs van de gemeente Arnhem, nauw betrokken. Daarnaast hebben wij in 2020 het wekelijkse (online) binnenstadsoverleg geïntroduceerd, waarin straatvertegenwoordigers en betrokken ondernemers actuele vraagstukken, problemen en ontwikkelingen bespreken.

De vijf werkgroepen met in totaal zo’n 50 vertegenwoordigers van binnenstadspartners, ondernemers, bewonersvereniging en gemeente zijn in 2020 actief geweest met thema’s en onderwerpen die aansluiten bij de domeinen waarop wij actief zijn:

 • Cultuur en Evenementen ↦ reuring en beleving in de binnenstad
 • Ruimtelijke Ontwikkeling ↦ functies, samenhang, compact & compleet
 • Openbare Ruimte (en KVO) ↦ aangenaam, sfeer, ‘serviceniveau’
 • Bereikbaarheid en parkeren ↦ randvoorwaarde en als service
 • Innovatie en Collectief ↦ connectie met de klant, synergie

Onze plannen, projecten en activiteiten kunnen dan ook rekenen op een breed draagvlak.

FinanciënPBA2020_uitgelicht

Financiën

Hiernaast treft u de financiële cijfers over 2020 aan.