Ruimtelijke ontwikkeling

Samen met onze stakeholders werken wij aan een aantrekkelijke, vitale en leefbare binnenstad die, naast een plek om te winkelen, nóg meer een plek wordt om te beleven en te ontmoeten. Onze werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling is in 2020 verder uitgebreid met vertegenwoordiging vanuit de achterban van onze stakeholders, waarmee onze visie, inspraak en adviezen op plannen en projecten van de gemeente Arnhem en projecten op ons eigen initiatief op een nog bredere achterban is gefundeerd.

Compact stadshart

Op basis van het Koersdocument Arnhem 2040 is de gemeente afgelopen jaar in gesprek gegaan met de stad om de opgaven en mogelijke toekomstscenario’s te bespreken en ideeën en voorstellen op te halen. Voor de toekomst van de stad zijn in het koersdocument drie scenario's geschetst. Deze scenario’s geven inzicht hoe de verschillende keuzen de ruimte van de stad kunnen bepalen.

Onze werkgroep RO heeft hierin nadrukkelijk gepleit voor het scenario, waarbij Arnhem zich ontwikkelt rond een compact en gevarieerd stadshart, met verschillende unieke kwartieren. De groei van de stad wordt vooral opgevangen in het hart van de stad. Hiervoor vergroten we ons centrum over de Rijn en verbinden daarmee Arnhem-Noord met Arnhem-Zuid. De wijken en buurten omringen het hart en bieden rust en ruimte en er is ruimte voor bedrijventerreinen binnen de gemeente.

BestemmingplanBeeld2
Peter-Struycken-Blauwe-Golven-Arnhem_small

Bestemmingsplan binnenstad

In maart 2020 is het concept Omgevingsplan Binnenstad en Singels voor bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en alle andere geïnteresseerden door de gemeente ter inzage gelegd. Het Omgevingsplan omvat het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad, welke in afstemming met onze werkgroep RO tot stand is gekomen.

Drie van onze aanbevelingen zijn niet in het nieuwe bestemmingsplan meegenomen; het college is van mening dat deze beter in afzonderlijke projecten gerealiseerd kunnen worden. Wij zullen deze vraagstukken dan ook meenemen in het herstelplan voor de binnenstad 2021 en onze uitvoeringsagenda:

  • Transformatie Looierstraat om een goede overgang te borgen van het luwtegebied Gele Rijdersplein naar het Johnny van Doornplein. Naar onze mening is het toestaan van de afhaalhoreca, met de bijbehorende scooterbewegingen, strijdig met het luwte uitgangspunt voor de nieuwe bewoners en ondernemers van het Gele Rijdersplein.
  • Transformatie Rijnstraat vanaf de hoek Kortestraat tot aan het Vue Theater met de overgang naar de Blauwe Golven en de ‘rode loper’ naar het Museum. We zijn van mening dat die ‘staart’ van de Rijnstraat zich uitstekend leent voor werken en wonen en minder voor retail en horeca. Als we dit kunnen realiseren dan verkleinen we het kernwinkelgebied en kunnen we een natuurlijke overgang (‘rode loper’) maken tussen de binnenstad en het museum.
  • De nieuwe plint op het Audrey Hepburn Plein inrichten als kantoor of woonlocatie i.p.v. retail of horeca. In ieder geval een mix van functies zodat er, op dit inmiddels prachtig getransformeerde deel van de binnenstad, geen onnodige leegstand ontstaat.

Wonen boven winkels

Arnhem staat voor de opgave om in de komende jaren 16.000 nieuwe woningen te realiseren. Wij zijn in 2020 in gesprek gegaan met de gemeente, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren om hiervoor kansrijke plekken in de stad te lokaliseren en de mogelijkheden voor ondernemers in kaart te brengen om woonfuncties aan hun bedrijfspanden toe te voegen. De transformatie van retail naar woonfunctie is al enige tijd gaande. Vastgoedeigenaren en investeerders richten zich, mede versneld door de Coronacrisis, steeds meer op de woonmarkt in plaats van retail. Onze overtuiging is, dat het ‘wonen boven winkels’ bijdraagt aan een vitale, levendige en veilige binnenstad, ook na sluitingstijd van de winkels. Wij zien hier kansen om de transformatie van de binnenstad naar ‘place to meet’ te realiseren.

EindrapportageKwartierenplan_small
Kwartieren_small

Kwartierenplan

Sinds 2018 werken wij aan een herkenbaar en onderscheidend identiteitsprofiel van de acht kwartieren in de binnenstad; Stationskwartier, Korenkwartier, Rozetkwartier, Janskwartier, 7 straatjes, Musiskwartier, Eusebiuskwartier en het Rijnkwartier. De profielen van de acht kwartieren geven richting aan stadspromotie, citymarketing, herkenbaarheid en beleving in onze stad. Wij zien de noodzaak om diversiteit in aanbod en daarmee de beleving in de stad te vergroten. Daarmee groeit de aantrekkingskracht van de stad en wordt een ‘dagje Arnhem’ een ‘citytrip’ of ‘weekendje weg’.

In 2020 hebben wij de verbinding gezocht met de twee aangrenzende kwartieren; Spijkerkwartier en Modekwartier. In onze opdracht is het ‘Eindadvies verkenning Kwartierenplan’ opgeleverd. In dit plan beogen wij de uniciteit van onze binnenstad te versterken door de kwaliteit van de omliggende gebieden. Deze verkenning richt zich op de (aanloop)routes in het Spijkerkwartier en Modekwartier/Klarendal. Bij de verkenning zijn in een klankbordgroep vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen in de binnenstad, Spijkerkwartier, Hommelstraat/Spoorhoek en Modekwartier/Klarendal intensief betrokken geweest. Ook de afdeling EZ van de gemeente Arnhem was hierbij aangesloten.

Ons Kwartierenplan is ingediend bij en omarmd door de gemeente. We hebben de ondersteuning gekregen waar we om hebben gevraagd om de uitvoeringskracht te versterken om de looproutes van en naar Spijkerkwartier en Modekwartier vorm en inhoud te geven en daarmee de beleving voor de bezoeker te optimaliseren.

Inspraak en advies

Onze werkgroep RO heeft in 2020 onze visie op een sterker kernwinkelgebied en de verbinding met aan de binnenstad grenzende stadsdelen regelmatig gedeeld met projectmanagers en adviseurs van de gemeente. Wij zien de neiging van de gemeente om projecten te begrenzen en te weinig de samenhang met de omgeving mee te nemen. Vanuit de werkgroep is ingesproken op onder meer de transformatieplannen voor het Gele Rijdersplein en de Blauwe Golven, met als doel om middelen niet te beperken tot enkel het project maar ook te investeren in een goede, herkenbare en aantrekkelijke verbinding met en binnen de binnenstad (‘rode lopers’).

In 2020 hebben wij het College en de gemeenteraad ons standpunt kenbaar gemaakt met betrekking tot het theater en de huisvesting van de Lauwersgracht Alliantie (Theater Oostpool, Introdans, Musis Stadstheater). Wij hebben geadviseerd om op korte termijn een keuze te maken om een geheel nieuw, eigentijds theater te realiseren waar iedereen gehuisvest kan worden, in plaats van de voorgenomen opknapbeurt van het huidige theater. Dit, om de positie van Arnhem als ‘culturele hoofdstad van het Oosten’ te waarborgen. Het is een anticyclische investering om te voorkomen dat de komende generatie met een verouderd theater achterblijft en de herontwikkeling van de Oostelijke Binnenstad op losse schroeven komt te staan.